Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

Niniejsza Polityka prywatności i cookies (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain, m.in. w związku z korzystaniem przez Ciebie ze jego strony internetowej znajdującej pod adresem elektronicznym: https://blockchainexperts.pl/home/ (dalej: „Strona internetowa”).

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000826436, posiadające NIP: 7010969976, posiadające numer REGON: 385521597 (dalej: „Administrator” lub „Stowarzyszenie”).

 

Kontakt z Administratorem

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: rodo@blockchainexperts.org.pl.

 

Środki ochrony danych osobowych

 

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

 

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Organizacja wydarzenia (np. konferencji, szkolenia, webinaru) oraz umożliwienie Ci wzięcia w nim udziału

1)     imię i nazwisko;

2)     adres e-mail;

3)     dane organizacji, do której należysz;

4)     data rejestracji na wydarzenie;

5)     odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Spełnianie obowiązków podatkowych (np. wystawienie faktury za udział w odpłatnym wydarzeniu)

1)     imię i nazwisko/firma;

2)     adres zamieszkania/siedziby;

3)     numer NIP.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat.

 

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Obsługa formularza kontaktowego

1)     imię i nazwisko;

2)     adres e-mail.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przesyłanie Newslettera

1)     imię i nazwisko;

2)     adres e-mail.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o bieżącej oraz planowanej działalności)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Dodawanie komentarzy

1)     imię lub pseudonim (nick);

2)     numer IP.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania komentarza (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania komentarza).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy

1)     imię i nazwisko;

2)     podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).

ar