Członkostwo2021-11-02T17:59:34+01:00

Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain

Integrujemy. Oswajamy. Inspirujemy.

Członkowie

Członkowie założyciele2022-04-12T13:29:02+02:00

Wśród członków założycieli znajduje się 14 osób, w tym trójka prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych Blockchain: biznes, prawo, technologia (pierwotna nazwa: Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe) na SGH oraz 11 absolwentów I edycji studiów.

Dla kogo SXB?2020-06-23T21:30:25+02:00

Stowarzyszenie założyliśmy z myślą przede wszystkim o osobach, które posiadają już wiedzę dotyczącą blockchaina (pochodzącą z praktyki lub terorii) lub ją systematycznie zdobywający, zatem z myślą o:

  • Naukowcach (badaczach), doktorantach z różnych dziedzin związanych z blockchainem / DLT (technologie, kryptografia, prawo, ekonomia, finanse, zarządzanie)
  • Ekspertach biznesowych wdrażających lub będących częścią zespołów wdrażających projekty blockchainowe, inwestorach
  • Przedstawicielach różnych instytucji i organów regulujących i nadzorujących, odpowiedzialnych za obszary, w których ma zastosowanie blockchain, a także ciał prawotwórczych i organów ścigających przestępstwa związane z blockchainem
  • Dziennikarzach aktywnie i rzetelnie szerzących wiedzę o blockchainie
  • Słuchaczach i absolwentach studiów podyplomowych ukierunkowanych na blockchaina, w szczególności studiów na SGH, osobach wykształconych na kierunkach i specjalizacjach związanych z blockchainem oraz osobach, które chcą kontynuować zdobywanie wiedzy
  • Firmach, przedsiębiorcach, spółkach działających branży blockchain, które chcą stać się częścią platformy wymiany wiedzy blockchainowej, którzy chcą wesprzeć nas i umożliwić profesjonalne działanie i dotarcie z wiedzą do społeczeństwa (a zatem i do klientów) i rynków.
Aby zostać członkiem2020-06-23T21:30:56+02:00

Należy spełnić:

Wymóg merytoryczny

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia i zdobyć uznanie ekspertów blockchaina, trzeba wykazać posiadaną lub zdobywaną wiedzę dotyczącą blockchaina (pochodzącą z praktyki lub teorii).

Wymóg etyczny

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia wymagamy dysponowania pełnią praw publicznych i niekaralności oraz braku świadectw ukazujących działania nieetyczne oraz zgody z wartościami Stowarzyszenia zapisanymi w Statucie.

Wymóg integracyjny

Aby zachować i już na samym początku wspólnego działania umożliwić łatwiejsze zintegrowanie ze społecznościa a także zachęcić nowych członków do inicjatywy w nawiązaniu z nami bezpośredniego kontaktu, nowi członkowie są wprowadzani (rekomendowani) przez dwóch obecnych członków (członka Zarządu i członka Założyciela).

Wymogi techniczne

Nowi członkowie

– wypełniają deklarację członkowską

– opłacają opłatę wpisową oraz roczną składkę członkowską

Aby pozostać członkiem2020-06-23T21:31:22+02:00

Ekspert to osoba, która nie tylko posiada wiedzę, ale też ją powiększa. Dlatego też, aby pozostać członkiem Stowarzyszenia oprócz opłacenia rocznej składki członkowskiej za kolejny rok, wymagamy podnoszenia swoich kompetencji, jednocześnie wskazujemy możliwości oraz sami ich dostarczamy.

Taka motywacja do rozwoju zapewnia, że członkowie Stowarzyszenia będą mieli zawsze aktualną wiedzę (nie koniecznie dotyczącą wszystkich aspektów tego szerokiego obszaru).

Rodzaje członkostwa2020-06-23T21:29:50+02:00

Ze względu na różny stopień posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz różną rolę, jaką członkowie mogą odgrywać wyróżniliśmy 4 statusy członków:

1. Członek Zwyczajny
2. Członek Rozwijający
3. Członek Wspierający
4. Członek Honorowy

Członek Zwyczajny i Członek Rozwijający się osoby fizyczne, eksperci posiadający udokumentowaną i aktualną wiedzę, aktywnie ją zdobywający. Osoby posiadające te statusy różnią się wiedzą i doświadczeniem, które posiadają. Wspierają Stowarzyszenie organizacyjnie, mają m.in. prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków, wspólnie tworzą podstawową część budżetu Stowarzyszenia dzięki składkom i opłatom członkowskim.

Członek Wspierający – osoba fizyczna, firma, spółka, przedsiębiorca lub organizacja bezpośrednio związana z blockchainem, która wspiera materialnie Stowarzyszenie na podstawie indywidualnej umowy. Ma głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków. Zwolniony jest ze składek i opłat członkowskich. Członkowie Wspierający to nasi Partnerzy – ważny filar organizacji.

Członek Honorowy – osoba fizyczna, firma, spółka, przedsiębiorca lub organizacja szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Jest swego rodzaju promotorem organizacji i wspiera ją swoją reputacją. Ma głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków. Zwolniony jest ze składek i opłat członkowskich.

Jak zostać członkiem – kroki2024-02-06T17:14:59+01:00

1. Zgromadź dokumenty lub inne świadectwa potwierdzające Twoje kompetencje: wiedzę i doświadczenie, które obiektywnie ocenimy.

Przyjmujemy ogólną zasadę, iż warunkiem zostania Członkiem Zwyczajnym jest poświęcenie łącznie minimum 300 godzin poświęconych na zdobywanie wiedzy związanej z różnymi aspektami i ujęciami blockchaina, która pochodzić może z różnych źródeł – teoretycznych ale i praktycznych.

W szczególności uznajemy, że wiedzę i doświadczenie mogą rozwijać dotyczące różnych obszarów związanych z blockchainem: szkolenia, studia, naukę, badania, dydaktykę, doktorat dotyczący tego obszaru, napisanie pracy dyplomowej o blockchainie, rozwijanie lub kierowanie projektami wykorzystującymi blockchain, konsulting, porady, opinie i analizy prawne, podatkowe, publikacje w uznanych wydawnictwach (artykuły, książki), inwestycje kapitałowe (wraz z wcześniejszą analizą projektów).

300h to w przybliżeniu czas potrzeby na zrealizowanie programu studiów podyplomowych Blockchain, Inteligentne Kontakty oraz Waluty Cyfrowe, stąd – uwzględniając czas zajęć, czas samodzielnej nauki oraz czas potrzebny na przygotowanie pracy końcowej, dlatego stał się naszym punktem odniesienia.

Analogicznie, warunkiem zostania Członkiem Rozwijającym się jest poświęcenie łącznie minimum 100h na wymienione wyżej działania.

Szczegółowe zasady parametryzacji kwalifikacji członków Stowarzyszenia są obecnie w opracowaniu, zatem obecnie oceniamy kwalifikacje i doświadczenie na podstawie opisanej wyżej ogólnej zasady.

2. Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia

Statut znajdziesz pod adresem Statut (z dnia 19.02.2021 r.).

3. Skontaktuj się z dwoma aktualnymi członkami Stowarzyszenia

Na deklaracji członkowskiej muszą podpisać się rekomendujący Cię dwie osoby: 1 członek Zarządu i 1 członek Założycie. Znajdziesz nas na wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, wydarzeniach, w których bierzemy udział a także na różnych forach (online i offline). Możesz także do napisać bezpośrednio do osób, które najbliższe są Twoim zainteresowaniom, w szczególności do członków Zarządu, do których kontakt znajdziesz na zakładce Zespół. Z chęcią – o ile pozwolą na to inne obowiązki – umówimy się na kawę i wprowadzimy Cię w atmosferę naszej organizacji.

4. Wypełnij deklarację członkowską oraz dostarcz nam ją

Przeczytaj dokładnie zapisy znajdujące się na deklaracji członkowskiej – treść oświadczeń, wymaganych zgód oraz sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. Przygotuj krótki biogram o sobie, podkreślając Twoje doświadczenia z blockchainem. Nie wymagamy tego, ale możesz załączyć także swoją fotografię. Biogram i fotografię – za Twoją zgodą możemy wykorzystać później przy promowaniu ekspertów blockchain.

Deklarację członkowską (dla członków zwyczajnych i rozwijających się) do wypełnienia znajdziesz pod adresem Deklaracja.

Wypełnij ją, wydrukuj i podpisz. Następnie zeskanuj a skan wyślij na adres e-mail czlonkowie@blockchainexperts.pl.. Oryginał wyślij pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia lub dostarcz do członka Zarządu odpowiedzialnego za przyjmowanie nowych członków

5. Poczekaj na decyzję Zarządu Stowarzyszenia

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia. Decyzję przedstawiciel Zarządu dostarczy Ci e-mailem w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji.

6. Opłać składkę członkowską na konto Stowarzyszenia

Jeśli decyzja Zarządu jest pomyślna, opłać w ciągu 14 dni wpisowe i składkę członkowską.

Aktualne opłaty (zatwierdzone w grudniu 2023 r. Uchwałą Zarządu nr 18/2023):

– Roczna składka członkowska: 400 zł (obowiązuje od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.) (*)

– Opłata wpisowa: 200 zł (**)

Uwaga: dla nowych członków roczna składka członkowska obliczana jest proporcjonalnie do rozpoczętych kwartałów członkostwa pozostałych do końca danego roku kalendarzowego.

(*) Dla osób przyjętych po 01.10.2025 obowiązuje rabat 50% na pierwszy rok członkostwa.

Od 01.01.2025 r. będzie obowiązywała składka w wysokości 800 zł. Wprowadzamy jednocześnie system rabatów, który umożliwia osiągnięcie nawet 80% rabatu! Można będzie go uzyskać za: sumienne wypełnianie podstawowych obowiązków Członka oraz rozwój kompetencji, działalność organizacyjną, aktywność zawodowa związana z blockchainem oraz godne reprezentowanie Stowarzyszenia. W szczególności, za aktywność w mediach społecznościowych SXB (do 20%), za udział w spotkaniach SXB (do 15%),  za udział w ankietach i głosowaniach na Walnym Zebraniu (do 10%), za terminowe opłacania składek (do 5%), oraz za rozwój kompetencji, działalność biznesową, naukową, organizacyjną (do 40%).

(**) Dla słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych “Blockchain: biznes, prawo, technologia” na SGH opłata wpisowa wynosi 100 zł (Uchwała Zarządu nr 1/2020).

7. Działaj z nami!

Od tego momentu będziesz członkiem Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain, co oznacza, że możesz inicjować projekty, brać udział w wydarzeniach, integracjach, dyskusjach itp.

Aby ułatwić wewnętrzny kontakt otrzymasz dostęp do narzędzi komunikacji, z których korzystamy, czyli MS Teams oraz Discord.

Podaj dalej

Jeśli uznajesz nasze cele, które sobie postawiliśmy i dążenia jako wartościowe, przekaż informację o nas osobom, które mogą być zainteresowane dołączeniem do naszego grona, aby jak najlepiej zintegrować środowisko blockchainowe.

Więcej informacji

Jeżeli nie udało nam się rozwiać wszystkich Twoich wątpliwości, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem czlonkowie@blockchainexperts.pl.

Przejdź do góry