Polityka RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków oraz członków Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain w Warszawie.

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie klauzula o ochronie danych – Dz. Urz. UE L Nr 119/1 z 04.05.2016) (dalej: „RODO”), Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów na członków oraz członków jest Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000826436, posiadające NIP: 7010969976, posiadające numer REGON: 385521597 (dalej: „Administrator” lub „Stowarzyszenie”).
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:
  • listownie (pisząc na adres siedziby Administratora);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@blockchainexperts.pl.
  • Administrator (w zależności od konkretnej sytuacji) może przetwarzać następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko;
  • nazwę firmy;
  • stopień naukowy;
  • numer telefonu;
  • adres e-mail;
  • adres korespondencyjny;
  • dane profilu w serwisie LinkedIn (nazwa, zdjęcie profilowe, adres internetowy);
  • numer PESEL.
 3. Powyższe dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • rozpatrzenie deklaracji członkowskiej oraz weryfikacja zawartych w niej danych pod kątem spełnienia statutowych kryteriów członkostwa w Stowarzyszeniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku zapewnienie, że członkami Stowarzyszenia będą wyłącznie osoby spełniające wymogi zawarte w jego statucie). W tym celu, Administrator przetwarza dane wskazane w ust. 3 lit. a-f powyżej;
  • zapewnienie wykonywania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia (m.in. udziału w zebraniach członków, kandydowania i głosowania w wyborach do organów Stowarzyszenia) oraz dokonywanie związanych z tym czynności administracyjno-technicznych (m.in. prowadzenie listy członków, rozliczanie składek członkowskich) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku zapewnienie członkom Stowarzyszenia możliwości prawidłowego wykonywania ich praw i obowiązków). W tym celu, Administrator przetwarza dane wskazane w ust. 3 lit. a-f powyżej;
  • udostępnienie wybranych danych kontaktowych pozostałym członkom Stowarzyszenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody). W tym celu, Administrator przetwarza dane wskazane w ust. 3 lit. a-f powyżej;
  • udostępnienie danych profilu w serwisie LinkedIn na stronie internetowej Stowarzyszenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody). W tym celu, Administrator przetwarza dane wskazane w ust. 3 lit. g powyżej;
  • stworzenie cyfrowego świadectwa członkostwa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody). W tym celu, Administrator przetwarza dane wskazane w ust. 3 lit. a-f powyżej;
  • wydania zaświadczenia potwierdzającego członkostwo w Stowarzyszeniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody). W tym celu, Administrator przetwarza dane wskazane w ust. 3 lit. a-f oraz lit. g powyżej;
  • informowanie o bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym o organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach i innych przedsięwzięciach lub o objęciu przez Stowarzyszenie patronatu nad wydarzeniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku informowanie członków o swojej bieżącej działalności). W tym celu, Administrator przetwarza dane wskazane w ust. 3 lit. a, d-f powyżej;
  • wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze na mocy przepisów RODO (m.in. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, rozpatrywanie żądań podmiotów, których dane dotyczą) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku zapewnienie zgodności działania Stowarzyszenia z przepisami RODO). W tym celu, Administrator przetwarza dane wskazane w ust. 3 lit. a, d-f powyżej;
  • ustalenie roszczeń (np. z tytułu nieopłaconych składek), ich dochodzenie lub obrona przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie Stowarzyszeniu możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń od swoich członków lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do Stowarzyszenia). W tym celu, Administrator przetwarza dane wskazane w ust. 3 lit. a-f oraz lit. g powyżej.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz:
  • podanie danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 lit. a-b jest niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia i wykonywania wynikających z tego tytułu praw i obowiązków (konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości dołączenia do Stowarzyszenia w charakterze członka];
  • podanie danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 lit. c-d jest niezbędne w razie woli udostępnienia danych członka innym członkom lub na stronie internetowej Stowarzyszenia (konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości ich udostępnienia);
  • podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 lit. e jest niezbędne do stworzenie cyfrowego świadectwa członkostwa (konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości stworzenia takiego świadectwa);
  • podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 lit. f jest niezbędne do wydania zaświadczenia o członkostwie w Stowarzyszeniu (konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości otrzymania zaświadczenia);
  • podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 lit. g jest niezbędne w razie woli otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia (konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości otrzymywania tych informacji);
  • podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 lit. h jest niezbędne w razie woli realizacji uprawnień członka wynikających z RODO (konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji tych uprawnień);
  • podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 lit. i jest niezbędne Stowarzyszeniu do ustalenia ewentualnych roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi (konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji ww. czynności przez Stowarzyszenie).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • przez okres 3 miesięcy (w razie negatywnego rozpatrzenia deklaracji członkowskiej) albo przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu – w przypadku danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 4 lit. a-b;
  • do czasu utraty członkostwa w Stowarzyszeniu lub cofnięcia zgody (w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) – w przypadku danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 4 lit. c-f;
  • do czasu utraty członkostwa w Stowarzyszeniu lub skutecznego wniesienia sprzeciwu zgody (w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) – w przypadku danych przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 4 lit. g;
  • do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – w przypadku danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 4 lit. h-i.
 6. Dostęp do danych osobowych będą posiadać:
  • osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych w szczególności podmiot prowadzący obsługę finansową i księgową (jeśli Stowarzyszenie będzie korzystało z usług takiego podmiotu);
  • dostawca usługi hostingu danych;
  • dostawca usługi newslettera;
  • inne podmioty publiczne lub prywatne, którym Administrator będzie miał prawny obowiązek przekazać dane.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do informacji, jakie dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) osoba, której dane dotyczą, może zażądać ich sprostowania;
  • osoba, której dane dotyczą, w pewnych sytuacjach może zwrócić się do Administratora o usunięcie jej danych osobowych (np. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego; kiedy przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej);
  • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody albo w celu wykonania umowy z nim zawartej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  • w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, może ona zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
  • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
  • osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.