Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain

Integrujemy. Oswajamy. Inspirujemy.

Rada Naukowa

Dr hab. Witold Srokosz

Przewodniczący

Dr hab. Witold Srokosz jest radcą prawnym, pracownikiem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który obserwuje rozwój technologii blockchain od samego początku, aktywnie uczestnicząc w kształtowaniu świadomości prawnej w tym obszarze. Technologią blockchain zajmuje się w swojej praktyce udzielając porad prawnych, sporządzając opinie prawne, umowy oraz regulaminy. Doradza przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność w zakresie nowych technologii, w tym w zakresie technologii blockchain. Identyfikuje ryzyka prawne prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowych technologii. Pomaga przedsiębiorcom w takim zorganizowaniu działalności gospodarczej w zakresie technologii blockchain, aby była zgodna z prawem a także prowadzi stałą obsługę takich przedsiębiorców. Jest współautorem jednej z pierwszych publikacji książkowych w języku polskim dotyczącej obszaru blockchaina, p.t. “Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta”, opisywanej jako “pierwsza na świecie interdyscyplinarna książka o kryptowalutach napisana wspólnie przez informatyka, ekonomistę oraz prawnika” oraz artykułów naukowych w tym obszarze. Profesor Witold Srokosz jest członkiem Rady Programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”, kierownikiem kilku projektów badawczych. Jest także wykładowcą na Studiach Podyplomowych Blockchain Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wybrane publikacje:

 1. “Supervisory issues over blockchain-based activities (w:) Innovation in Financial Services. Balancing Public and Private Interests”, edited by L. Gąsiorkiewicz and J. Monkiewicz, Routledge, London and New York 2021 r., p. 149 – 166
 2. “Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta”, 2016 r., Wyd. Uniw. Wroc., ISBN: 978-83-229-3541-5
 3. “Publicznoprawne ograniczenia kryptowalut”, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, (red.) E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2016 r., s. 602 – 613

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Współpracuje z  European Association of Law and Economics, Visiting profesor na uniwersytach niemieckich. Kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation (ENBR – VI Program Ramowy UE.). Członek Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH. Autor ok. 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa, m.in. Sejmu i Rządu RP, UOKiK, UKIE, ZBP, ZPF i SKEF.

Wybrane publikacje:

 1. Nowe technologie a sektor finansowy. Fintech jako szansa i zagrożenie”, POLTEXT, Warszawa, 2017 r.
 2. Blockchain jako innowacja systemowa. Od internetu informacji do internetu wartości. Wyzwania dla sektora finansowego ”, POLTEXT, Warszawa, 2019 r.
 3. Zarządzanie przez algorytmy. Technologia – ekonomia – prawo”, POLTEXT, Warszawa, 2020 r.
 4. „Platformy cyfrowe i gospodarka współdzielenia ”, POLTEXT, Warszawa, 2020 r.
 5. „Smart Industries 5.0. Challenges for Regulation w: The Economics of Sustainable Transformation”, (A. Szelągowska, A. Pluta-Zaremba Eds.), Routledge, 2021 r.
 6. „Platformizacja gospodarki cyfrowej – nowe wyzwania dla regulacji”, POLTEXT, Warszawa, 2022 r.
 7. „Datafikacja. Gospodarka oparta na danych. Konkurencja a regulacja”, POLTEXT, Warszawa, 2022 r.
 8. „Metawersum– nowe wyzwania dla zarządzania w gospodarce cyfrowej”, POLTEXT 2023 r (w druku).

Dr Paweł Opitek

Dr Paweł Opitek jest prokuratorem w Prokuraturze Krajowej, ekspertem Instytutu Kościuszki ds. Cyberbezpieczeństwa, członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain; uczestniczył w Strumieniu Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji. Związany z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej i w Szkole Głównej Handlowej. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, autor szkoleń dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i służb ochrony prawa. Opublikował ponad 50 opracowań naukowych z zakresu prawa i kryminalistyki. W działalności badawczo-naukowej zajmuje się tematem wykorzystania walut wirtualnych w przestępczości, regulacjami AML, dowodami cyfrowymi, hakingiem oraz nadużyciami na rynkach finansowych fintech. Ukończył studia dziennikarskie (KUL), Studium pedagogiki i psychologii (Politechnika Krakowska), Studia podyplomowe „Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej” (WSPol), „Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” (SGH). Specjalista w blockchainowych projektach badawczych realizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Wybrane publikacje:

 1. „Przestępstwa z wykorzystaniem kryptoaktywów” [w:] P. Opitek, „Kwalifikacja prawna i opis znamion przestępstw teleinformatycznych. Studium prawno-kryminalistyczne”, Monografia, Wydawnictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, grudzień 2023.
 2. P. Opitek, „Tokeny NFT jako dzieło sztuki wykorzystywane do popełniania przestępstw”, [w:] „Taktyka i technika kryminalistyczna w zmieniającym się świecie”, [w:] D. Wilk (red.), „Kryminalistyka w zmieniającym się świecie. Wybrane zagadnienia”, Wydawnictwo Naukowe FNCE, listopad 2023.
 3. „Analiza definicji walut wirtualnych z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa Consilium Iuridicum nr 3-4, 2022 r.
 4. „Funkcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o technologię blockchain”, Monografia, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi, Łódź 2022 r.
 5. „Biegły z zakresu kryptowalut w sprawach karnych”, [w:] D. Zienkiewicz (red.),
  „Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka”, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu, 2021 r.
 6. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji AML”, Prokuratura i Prawo nr 12, 2020 r.
 7. „Analiza kryminalna transferów kryptowalutowych w pracy prokuratora (cz. I i II)”, Prokuratura i Prawo nr 4-5 i 6, 2020 r.
 8. „Aspekty kryminalistyczne, techniczne i prawne przestępczości kryptowalutowej”, [w:] „Kryptowaluty – szanse i zagrożenia. Funkcjonowanie niepieniężnych środków płatniczych, jako strategiczne wyzwanie dla bezpieczeństwa systemu finansowego państwa”, Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2020 r.
 9. „Zastosowanie technologii blockchain na rynku nieruchomości”, Nieruchomości@, Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości, nr 1, 2019 r.
 10. „Przestępczość z wykorzystaniem kryptowalut oraz ich status w postępowaniu karnym”, [w:] J. Kosiński (red.), „Przestępczość teleinformatyczna 2017”, Szczytno 2018 r.
 11. „Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego”, Prokuratura i Prawo nr 6, 2017 r.
 12. „Kryptowaluty w aspekcie czynności dochodzeniowo-śledczych Policji”, Przegląd Policyjny nr 2, 2017 r.