1. Zgromadź dokumenty lub inne świadectwa potwierdzające Twoje kompetencje: wiedzę i doświadczenie, które obiektywnie ocenimy.

Przyjmujemy ogólną zasadę, iż warunkiem zostania Członkiem Zwyczajnym jest poświęcenie łącznie minimum 300 godzin poświęconych na zdobywanie wiedzy związanej z różnymi aspektami i ujęciami blockchaina, która pochodzić może z różnych źródeł – teoretycznych ale i praktycznych.

W szczególności uznajemy, że wiedzę i doświadczenie mogą rozwijać dotyczące różnych obszarów związanych z blockchainem: szkolenia, studia, naukę, badania, dydaktykę, doktorat dotyczący tego obszaru, napisanie pracy dyplomowej o blockchainie, rozwijanie lub kierowanie projektami wykorzystującymi blockchain, konsulting, porady, opinie i analizy prawne, podatkowe, publikacje w uznanych wydawnictwach (artykuły, książki), inwestycje kapitałowe (wraz z wcześniejszą analizą projektów).

300h to w przybliżeniu czas potrzeby na zrealizowanie programu studiów podyplomowych Blockchain, Inteligentne Kontakty oraz Waluty Cyfrowe, stąd – uwzględniając czas zajęć, czas samodzielnej nauki oraz czas potrzebny na przygotowanie pracy końcowej, dlatego stał się naszym punktem odniesienia.

Analogicznie, warunkiem zostania Członkiem Rozwijającym się jest poświęcenie łącznie minimum 100h na wymienione wyżej działania.

Szczegółowe zasady parametryzacji kwalifikacji członków Stowarzyszenia są obecnie w opracowaniu, zatem obecnie oceniamy kwalifikacje i doświadczenie na podstawie opisanej wyżej ogólnej zasady.

2. Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia

Statut znajdziesz pod adresem Statut (z dnia 19.02.2021 r.).

3. Skontaktuj się z dwoma aktualnymi członkami Stowarzyszenia

Na deklaracji członkowskiej muszą podpisać się rekomendujący Cię dwie osoby: 1 członek Zarządu i 1 członek Założycie. Znajdziesz nas na wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, wydarzeniach, w których bierzemy udział a także na różnych forach (online i offline). Możesz także do napisać bezpośrednio do osób, które najbliższe są Twoim zainteresowaniom, w szczególności do członków Zarządu, do których kontakt znajdziesz na zakładce Zespół. Z chęcią – o ile pozwolą na to inne obowiązki – umówimy się na kawę i wprowadzimy Cię w atmosferę naszej organizacji.

4. Wypełnij deklarację członkowską oraz dostarcz nam ją

Przeczytaj dokładnie zapisy znajdujące się na deklaracji członkowskiej – treść oświadczeń, wymaganych zgód oraz sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. Przygotuj krótki biogram o sobie, podkreślając Twoje doświadczenia z blockchainem. Nie wymagamy tego, ale możesz załączyć także swoją fotografię. Biogram i fotografię – za Twoją zgodą możemy wykorzystać później przy promowaniu ekspertów blockchain.

Deklarację członkowską (dla członków zwyczajnych i rozwijających się) do wypełnienia znajdziesz pod adresem Deklaracja.

Wypełnij ją, wydrukuj i podpisz. Następnie zeskanuj a skan wyślij na adres e-mail czlonkowie@blockchainexperts.pl.. Oryginał wyślij pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia lub dostarcz do członka Zarządu odpowiedzialnego za przyjmowanie nowych członków

5. Poczekaj na decyzję Zarządu Stowarzyszenia

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia. Decyzję przedstawiciel Zarządu dostarczy Ci e-mailem w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji.

6. Opłać składkę członkowską na konto Stowarzyszenia

Jeśli decyzja Zarządu jest pomyślna, opłać w ciągu 14 dni wpisowe i składkę członkowską.

Aktualne opłaty (zatwierdzone w grudniu 2023 r. Uchwałą Zarządu nr 18/2023):

– Roczna składka członkowska: 400 zł (obowiązuje od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.) (*)

– Opłata wpisowa: 200 zł (**)

Uwaga: dla nowych członków roczna składka członkowska obliczana jest proporcjonalnie do rozpoczętych kwartałów członkostwa pozostałych do końca danego roku kalendarzowego.

(*) Dla osób przyjętych po 01.10.2025 obowiązuje rabat 50% na pierwszy rok członkostwa.

Od 01.01.2025 r. będzie obowiązywała składka w wysokości 800 zł. Wprowadzamy jednocześnie system rabatów, który umożliwia osiągnięcie nawet 80% rabatu! Można będzie go uzyskać za: sumienne wypełnianie podstawowych obowiązków Członka oraz rozwój kompetencji, działalność organizacyjną, aktywność zawodowa związana z blockchainem oraz godne reprezentowanie Stowarzyszenia. W szczególności, za aktywność w mediach społecznościowych SXB (do 20%), za udział w spotkaniach SXB (do 15%),  za udział w ankietach i głosowaniach na Walnym Zebraniu (do 10%), za terminowe opłacania składek (do 5%), oraz za rozwój kompetencji, działalność biznesową, naukową, organizacyjną (do 40%).

(**) Dla słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych “Blockchain: biznes, prawo, technologia” na SGH opłata wpisowa wynosi 100 zł (Uchwała Zarządu nr 1/2020).

7. Działaj z nami!

Od tego momentu będziesz członkiem Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain, co oznacza, że możesz inicjować projekty, brać udział w wydarzeniach, integracjach, dyskusjach itp.

Aby ułatwić wewnętrzny kontakt otrzymasz dostęp do narzędzi komunikacji, z których korzystamy, czyli MS Teams oraz Discord.