Z prof. Witoldem Srokoszem (Uniwersytet Wrocławski, członek SXB) oraz dr Pawłem Lenio (Uniwersytet Wrocławski) piszemy obecnie książkę o zastosowaniu blockchaina w procesie finansowania kapitałochłonnych inwestycji w ramach realizacji grantu w konkursie OPUS 20 Narodowego Centrum Nauki. 

Jednym z elementów, który rozważamy jest wykorzystanie DAO. Problem w tym, że jest to konstrukt na tyle nowoczesny, że istniejące regulacje w wielu gałęziach prawnych go nie obejmują, w tym samą formę formalno-prawną. Ale ze względu na elastyczność technologii, mechanizmy DAO mogą być teoretycznie dostosowane niemal do wszystkich istniejących struktur formalno-prawnych, ale tylko w niewielu jurysdykcjach istnieją obecnie struktury, które są w stanie objąć DAO. Są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

  • Blockchain-Based Limited Liability Company (BBLLC) Vermont and Delaware LLC,
  • Wyoming Decentralized Autonomous Organization Supplement DAO LLC,
  • Tennessee DAO LLC,
  • Marshall Islands LLC,

oraz fundacje:

  • Swiss Foundation,
  • Cayman Islands Foundation Company.

Poza regulacjami, które są przygotowane z myślą o DAO lub obejmują w swojej ogólności możliwość nałożenia prawnej struktury na DAO, istnieją także oddolne inicjatywy dopasowania funkcjonujących DAO i ich mechanizmów do istniejących regulacji lub odpowiedniej ich interpretacji. Jedną z takich prób jest organizacja formalno-prawna w ekosystemie Dasha.

Dash jest siecią blockchain opartą na dwóch poziomach protokołów: protokole dowodów pracy (proof-of-work) oraz dowodów usługi (proof-of-service). 90% tokenów (posiadających wartość rynkową), nowo generowanych przez górników trafia częściowo do górników, a częściowo do masternodów, odpowiedzialnych za usługi infrastrukturalne: zapewnienie prywatności finansowej (CoinJoin), natychmiastowe transakcje (InstantSend), nadzór nad górnikami i siecią oraz zdecentralizowany system zarządzania i budżetowania[1]. Struktura podziału nagrody za blok jest bliska równemu podziałowi (50-50), ale z czasem zwiększa się nieznacznie udział masternowdów[2]. 10% tokenów tworzy specjalny fundusz. Decyzję o rozdysponowaniu środków z tego funduszu na zgłoszone przez społeczność cele[3] podejmuje grupa masternodów poprzez głosowanie[4]. Z funduszu tego finansowane jest funkcjonowanie Dash Core Group (DCG) – spółki (która wcześniej była fundacją) zrzeszającej inicjatorów i deweloperów projektu.

Protokół blockchain Dasha i organizacja systemu zapewniają niezależność finansową i samorządność projektu. Wyzwaniem jednak było opracowanie struktury prawnej, która umożliwi przyjmowanie środków przez DCG na finansowanie działalności od anonimowej, rozproszonej grupy podmiotów lub kontrolowanych przez taką grupę, aby zachować decentralizację projektu.

Dash Legal Structure

Prawna struktura Dash DAO

Z tego powodu został założony w Nowej Zelandii tzw. nieodwołalny trust (irrevocable trust) – Dash Trust. Założyciel trustu (settlor) nie ma kontroli nad trustem[5]. Trustem zarządzają opiekunowie trustu (trust protectors). Pierwszym opiekunem był DCG i wybrane przez DCG podmioty. Powiernikami trustu, którzy wykonują wolę opiekunów trustu, pierwotnie były dwie nowozelandzkie spółki wyspecjalizowane w powiernictwie i zarządzaniu aktywami. Opiekunowie mogą zmienić powierników. Utrzymują oni także inne aktywa pasywne, które należą do sieci, takie jak patenty lub znaki towarowe, i egzekwują powiązane wymagania licencyjne.

Kontrolę nad opiekunami sprawują masternody, które corocznie wybierają opiekunów. Dash DAO w dokumencie ustanawiającym trust w 2017 r. jest określona jako organizacja, która istnieje, ale nie jest namacalną jednostką, ale która ma uprawnienia do zarządzania. Jej ciałem zarządczym są masternody, które mają uprawnienia do zarządzania w celu autoryzacji trustu do wniesienia aktywów DAO do trustu, wymiany protektorów czy rozwiązania trustu. Dla zapewnienia istnienia trustu, nawet gdy masternody sieci Dasha przestaną istnieć (np. sieć się rozpadnie), istnieje dodatkowy beneficjent, Międzynarodowy Czerwony Krzyż[6]. Masternody przyznają fundusze zarówno dla DCG, jak i Dash Trust na pokrycie ich kosztów działania. Dash Trust jest większościowym udziałowcem Dash Core Group, więc masternody poprzez głosowanie i wydane w ten sposób instrukcje opiekunom de facto kontrolują działanie trustu oraz DCG – jak właściciele, nie będąc jednak nimi.

Niezwykła konstrukcja.

G.S.

 

[1] https://docs.dash.org/en/stable/docs/user/mining/index.html

[2] https://docs.dash.org/en/stable/docs/user/introduction/features.html#block-reward-reallocation

[3] https://proposal.dash.org/

[4] https://www.dashcentral.org/budget

[5] https://assets.website-files.com/5713afec1b6331b577731396/6282520934c76c32925251ea_DASH%20Deed%20of%20Settlement.pdf

[6] https://dashnews.org/dash-core-releases-details-of-legal-trust-structure-allowing-masternode-network-to-own-property/